Blog

Chồng em không biết đi đâu

Chồng em không biết  đi  đâu
Để em ngóng cổ chờ lâu quá chừng
Hôm nay thứ bảy cuối tuần
Chẳng lẽ anh ấy vác cần đi câu
Giỏ không mang cá bỏ đâu
Chẳng lẽ câu được ổng xâu mang về...!
Chồng em không biết  đi  đâu

Tác giả Đặng Văn

Được tạo bởi Blogger.