Blog

Cái trái chín nứt đó, nó thơm dữ lắm đa

Cái trái chín nứt đó, nó thơm dữ lắm đa. Rút cái cuống ra. Hít một hơi. Đã! khà khà. Cái này ăn mát mà nên thuốc, ở quê mọc cặp mé ao, mé sông, chín rụng cá đớp chớ hổng ai thèm ăn hết trơn hết trọi. Trái xanh hái chọi Thòi Lòi, sình dăng tùm lum... Coi lấy ca dầm miếng đá đường ăn chơi bà con.
Cái trái chín nứt đó, nó thơm dữ lắm đa

Tác giả Đặng Văn

Được tạo bởi Blogger.