Trạng Thái

Có 1 đứa ngốc!

Có 1 đứa ngốc!

Bề ngoài - Mạnh mẽ - Vô tư - Hay cười.

Nhưng thực ra..
Có 1 đứa ngốc!
Trái tim nó hay buồn và rất dễ bị tổn thương..

Người hay cười là người nhiều tâm sự.

Người hay nghe tâm sự của người khác là người không để người khác biết tâm sự của mình.!!

Cái nầy cảm xúc than thơ cho ai vậy cà .cảm xúc trách mốc cho ai vậy cà. không hiểu không biết. cái gì cũng phải thực tế .Có ai bao giờ ảo ảnh để sống không cảm xúc .không bao giờ đâu...

Tác giả Yêu Blog

Được tạo bởi Blogger.