Trạng Thái

Muốn yêu lắm ... nhưng sao lòng thấy sợ !

Muốn yêu lắm ... nhưng sao lòng thấy sợ !
Sợ đau buồn ... khi tình vỡ chia đôi
Sợ thật lòng ... trao lầm người gian dối
Muốn yêu lắm ... nhưng sao lòng thấy sợ !
Sợ yêu người ... rồi người vội bước đi .
Bởi thời gian ... cứ vô tình trôi mãi .
Đâu người nào biết trước được ngày mai .
Biết tin ai ... yêu ai là mới phải .
Hay làm gì ... để khỏi phải yêu sai

Tác giả Yêu Blog

Được tạo bởi Blogger.